Machini CTEC copy

Директива 2006/42/EO е в основата на европейското законодателство за регулиране на сектор машини от отрасъл машиностроене.
Тя осигурява нормативната база за хармонизиране на съществените изисквания за здраве и безопасност по отношение на машините за целия Европейски съюз.

Основно изискване към машините, за да бъдат пуснати на единния европейски пазар, е да отговарят на изискванията на Директивата. Участието на трета независима страна - нотифициран орган се изисква когато машините попадат в обхвата на Анекс IV.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

  1.   ЦИЕС е нотифициран орган с идентификационен номер NB 1871 от регистъра на Европейската комисия за Директива 2006/42/ЕO Машини и е оправомощен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).  Извършва оценяване на съответствието на машини  от обхвата на Анекс IV на Директивата по процедура ЕО изследване на типа.

   

  Maшини от обхвата на Анекс IV, за които ЦИЕС предоставя услуги по оценяване на съответствието

   

  2. За машините, които не са в обхвата на Анекс IV, е необходимо Производителят да приложи процедура за оценяване на съответствието Вътрешен производствен контрол (модул А), която включва:

  • изготвяне на техническо досие;  
  • вземане на всички необходими мерки, за да гарантира, че производственият процес осигурява съответствие с изискванията на техническото досие и на Директивата;
  • издаване на ЕО декларация за съответствие;
  • поставяне на СЕ маркировка, при съответствие с приложимите изисквания на Директивата.

   

  Отделът за оценяване съответствието на технически продукти към ЦИЕС извършва оценки на машини извън Анес IV на Директива 2006/42/EO при заявено желание на икономически оператор и издава сертификат след констатирано съответствие на машините с приложимите съществени изисквания. Процесът на оценяване на съответствието включва извършване на необходимите изпитвания.

   

  В случаи, когато възложителят заяви оценка на техническото досие на машината, ЦИЕС издава сертификат за съответствие на техническото досие при установено съответствие.

   

  Сертификатът в доброволна област не е задължителен, но създава предпоставки за по-голямо доверие в продукта и предоставя съществено конкурентно предимство на производителя.

 • Базови документи и информация

   

  Въведена в национално законодателство с:

 • За кого се отнася услугата по оценяване на съответстивето?

  Задължението за удостоверяване на съответствието с изискванията на директивата се отнася до лица или организации, които пускат машината на пазара за пръв път в рамките на Европейския съюз, и до тези, които извършват модификации на машината.

 • Ползите за вас

  • Оценяването на съответствието Ви гарантира, че Вашата машина е проектирана и изпълнена в съответствие с изискванията за здраве и безопасност;
  • Носи Ви увереност, че машината отговаря на изискванията на Директива Машини;
  • Предоставя Ви конкурентно предимство;
  • Улеснява свободното движение на машини в ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП)

   

  ЦИЕС ЕООД е правомощен е от ДАМНТ с разрешение № 027-ОС от 19.08.2010 Обхват на нотификация - NANDO

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.