Директива 2000/14 / ЕО (Directive 2000/14/EC) относно шума, излъчен от машини и съоръжения, които работят на открито, регулира нивата на звукова мощност на 57 вида машини и съоръжения, посочени в обхвата на директивата. Те са главно машини и съоръжения, използвани на строителни обекти или в паркове и градини.

 

Производителят на машината или съоръжението, или неговият упълномощен представител, когато са установени на територията на Република България, изпраща копие от ЕО декларацията за съответствие на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и на Европейската комисия.

 

За целта Европейската комисия e разработилa електронен формуляр на декларацията за съответствие на ЕО, наречен "Шум", предназначен за изпращане и управление на документите, който е он-лайн инструмент за производители, упълномощени представители и нотифицирани органи: Noise Emission by Outdoor Equipment