Регламентите на директивата, с цел да хармонизира законодателствата на държавите-членки по отношение на проектирането и производството на всички електрически съоръжения, предназначени за използване с:

  • напрежение от 50 до 1000 V за променлив ток;
  • напрежение между 75 и 1500 V за постоянен ток.

Някои категории на електрически съоръжения са изключени от приложното поле на директивата: не само устройства, предмет на други директиви на Общността (например, медицинското електрическо оборудване и електромери), но и битови щепселни съединения, управляващи устройства за електрически огради и специални електрически съоръжения, предназначени за използване на кораби, самолети или железници.

Процедура за оценяване на съответствието

Производител на електрическо оборудване, или негов упълномощен представител, установен в Общността, гарантира и декларира, че електрическите съоръжения отговарят на разпоредбите на директивата.

Процедурата за оценяване на съответствието с изискванията на директивата, се прилага в три етапа. Първо, производителят трябва да създаде техническо досие. След това, производителят или неговият упълномощен представител, установен в Общността, трябва да изготви декларация за съответствие. Накрая, маркировката трябва да бъде поставена на електрическите съоръжения преди те да бъдат пуснати на пазара.