Прилага се за машини и съоръжения, които работят на открито, посочени в Приложение № 1, пуснати на пазара или пуснати в действие като цялостни комплекти, готови за използване.

Не се прилага за:

1. машините и съоръженията, предназначени главно за превоз на стоки или хора по шосеен, железопътен, въздушен или воден път;
2. машините и съоръженията, специално проектирани и конструирани за използване от армията или полицията, както и от службите за спешна помощ;
3. допълнителните/сменяемите приспособления без двигател, които са пуснати отделно на пазара или в действие, освен ръчно държаните къртачи и хидравличните чукове.

Производителят на машината или съоръжението или неговият упълномощен представител, когато са установени на територията на Република България, изпраща копие от ЕО декларацията за съответствие на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и на Европейската комисия. (чл.9 (4) на Наредбата и чл.16 на Директива 2000/14/ЕС).