Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.

Сертификатът се издава въз основа на инвестиционния (екзекутивния) проект на сградата.

Сертификат не се издава за:

1. Mолитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. Временните сгради с планирано време за използване до две години;
3. Стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
4. Производствените сгради;
5. Жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или се използват през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
6. Единични сгради с разгъната застроена площ до 50 m2.

Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.

ЦИЕС ЕООД, като лице, вписано в регистъра по чл. 23а, ал. 9 ЗЕЕ, има право да издава сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради