ЦИЕС извършва проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации

ЦИЕС ЕООД като юридическо лице, отговарящо на изискванията на чл. 23 и чл. 34 от ЗЕЕ и вписано в съответния публичен регистър на Агенцията по енергийна ефективност по чл. 23, ал. 4 и чл. 34, ал. 4 от ЗЕЕ, има право да извършва проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации по реда на Наредба №РД-16-932 от 23.10.2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ЗЕЕ и за създаване, поддържане и ползване на базата данни за тях, в сила от 10.11.2009 г. (ДВ бр. 89 от 10.11.2009 г.).

На проверка по реда на ЗЕЕ подлежат отоплителни инсталации с водогрейни котли с полезна номинална мощност за отопление на помещения над 20 kW в сгради за обществено обслужване.

В зависимост от инсталираната мощност и вида на използваната енергия отоплителните инсталации с водогрейни котли подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на:

    1. всеки 4 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 20 до 50 kW включително;
    2. всеки 3 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност от 50 до 100 kW включително;
    3. всеки 2 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на течно или твърдо гориво с единична номинална мощност над 100 kW включително;
    4. всеки 4 години - за отоплителни инсталации с водогрейни котли на природен газ с единична номинална мощност над 100 kW включително.

Проверката на отоплителните инсталации с водогрейни котли се извършва през отоплителния период при работещи отоплителни инсталации с водогрейни котли.
Първата проверка на инсталирани водогрейни котли в нови сгради се извършва в обхвата на обследване за енергийна ефективност на сградата след въвеждането є в експлоатация.

На проверка по реда ЗЕЕ подлежат и климатичните инсталации с номинална електрическа мощност над 12 kW в сгради за обществено обслужване.
Климатичните инсталации подлежат на задължителна периодична проверка за енергийна ефективност веднъж на всеки 4 години.

В срок от 6 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на котли и климатични инсталации, подлежащи на проверка, техните собственици подават в АУЕР декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР.