ЦИЕС извършва оценка за съответствие на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ

ЦИЕС, като юридическо лице, отговарящо на изискванията на Закона за енергийната ефективност и вписано в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от същия закон, има право да извършва оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ енергийна ефективност - икономия на енергия и топлосъхранение на инвестиционните проекти във фази технически и работен проект.

Част Енергийна ефективност на инвестиционния проект се разработва от проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите Архитектурна, Конструктивна, Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация и „лектроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации на инвестиционния проект за конкретната сграда.

Съгласно чл. 27а от „Наредба №7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ бр. 5 от 2005 г.; изм. и доп. ДВ бр. 85 от 2009 г., попр. ДВ бр. 92 от 2009 г., изм. и доп. ДВ бр. 2 от 2010 г. ):

(1) Оценката за съответствие на част Енергийна ефективност на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен преглед и проверка на проектните стойности на техническите показатели за енергийна ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с приложимите изисквания на нормативните актове и техническите спецификации.
(2) Оценката за съответствие по ал. 1 включва:

1. преглед и проверка на входящите данни, свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими на отопляване/охлаждане и вентилация в зависимост от експлоатационните режими на сградата, с топлотехническите и оптичните характеристики на предвидените с проекта продукти;
2. проверка за обхвата и съдържанието на направените изчисления на показателите за разход на енергия, вкл. на нетната енергия, характеризиращи енергопреобразуващите и енергопреносните свойства на ограждащите конструктивни елементи и на елементите на системите за осигуряване на микроклимата и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/охлаждане, вентилация и гореща вода за битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
3. сравняване на изчислената стойност на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 за съответствие с референтната стойност за същата сграда;
4. проверка за взаимната съгласуваност на част Енергийна ефективност с останалите части на проекта.
(3) Оценката по ал. 1 се оформя във вид на доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася от възложителя на проекта в одобряващата администрация като самостоятелен доклад.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.