ee 3

ПРОГРАМА „ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ“:

 

 • 1. Процедура Енергийна ефективност в сгради

  Процедурата има за цел да повиши енергийната ефективност в сградите чрез реализиране на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ са Общините и Администрациите към Органите на изпълнителната власт

  За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо КАНДИДАТИТЕ да имат Доклад/и и Резюме/та на Доклада/и от извършено обследване за енергийна ефективност, изготвен/и от лице, вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ.

  Докладът и Резюмето на Доклада от извършеното енергийно обследване може да Ви донесе максимален брой точки 63 от общо 100 точки за програмата.

  СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ на проектните предложения е до 17:00 ч. на 10 ноември 2021 гпрез електронната система ИСУН - https://eumis2020.government.bg

   

 • 2. Процедура Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост

   

  Процедурата има за цел намаляване на въглеродната интензивност на сградния фонд и повишаване на сигурността на доставките чрез постигането на следните резултати:

  • Повишаване на производството на енергия от ВИ;
  • Подобряване на енергийната ефективност в сградите.

  Предвижда се предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за реконструкция на съществуващи или изграждане на нова/и система/и за отопление или за отопление и охлаждане в сграда/и за използване на геотермална енергия. 

  Мерките, за които ще се кандидатства по настоящата процедура следва да са предписани с Доклада от обследване за енергийна ефективност. Проектното предложение трябва да включва сграда/и, в която/които е/са изпълнени основни мерки за енергийна ефективност (изолация на сградна обвивка, таванска/сутеренна изолация и смяна на дограма).

  ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ са Общините и Администрациите към Органите на изпълнителната власт

  За да бъде допустим за финансиране проектът, е необходимо КАНДИДАТИТЕ да имат Доклад от обследването за енергийна ефективност, изготвен от лице, вписано в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ в съответствие с наредбата по чл. 48 от ЗЕЕ.

  СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ на проектните предложения е до 17:00 ч. на 10 септември 2021 гпрез електронната система ИСУН - https://eumis2020.government.bg

  ЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

  По отношение на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради ЦИЕС извършва:

  • Оценка за съответствие на инвестиционните проекти по чл. 137, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, преди издаване на разрешение за строеж;
  • Издаване на сертификат на проектни характеристика на нови сгради преди въвеждане в експлоатация;
  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация;
  • Проверка за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации в сгради;
  • Оценка на постигнати енергийни спестявания в сгради, в резултат от изпълнени енергоспестяващи мерки, с цел придобиване на Удостоверения за енергийни спестявания.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.