„Център за изпитване и европейска сертификация“ЕООД, непрекъснато се стреми към изграждането и поддържането на вътрешно организационни механизми за контрол, които да предотвратят и препятстват нередности от всякакво естество и в частност нарушаването на националното законодателство, на европейски или международни правни актове при осъществяване дейността си.

В „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД са установени ефективни Правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващите действия по тях, съобразно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, съгласно който подаващите сигнали лица ще бъдат справедливо защитени съобразно изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Създаденият от „Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД“ вътрешен канал за приемане на сигнали за нарушения и предложения за тяхното предотвратяване, предоставя възможност да подадете своя сигнал или предложение относно свързани с дейността на „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД:

  • нарушения на българското законодателство или на посочените в ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи;
  • нарушения на българското законодателство в областта на: правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

по един или повече от следните начини:

Устният сигнал се документира чрез попълване на Формуляр от служителя, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна.

Към сигнала си можете да приложите документи и други източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, както и да посочите данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъдат надлежно защитени и ще бъдат предприети нужните мерки за ограничаване на достъпа до информацията единствено до служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Когато сигнализиращото лице не използва образеца на формуляр за регистриране на сигнал, служителят отговарящ за разглеждането на сигнала, ще установи контакт със сигнализиращото лице с цел попълване на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

 

 

ВАЖНО!

 

  • По регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
  • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието, на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.
  • Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН се предвиждат глоби в размер от 3000 лв. до 7000 лв. за недобросъвестни податели на сигнали, съдържащи невярна информация!

Важно е да знаете, че ще бъдете обект на специална защита по ЗЗЛПСПОИН при сигнализиране за нарушение по реда на този закон и областите на приложението му, предвидени в неговия чл. 3, ако нарушението ви е станало известно в качеството на работник, служител, или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането; лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност; доброволец или стажант; съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие; лице, което работи за физическо или юридическо лице, наши подизпълнители или доставчици; кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение; работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване, и при условие че е имало основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването му.

Специалната защита по ЗЗЛПСПОИН и мерките за осигуряването й, предвидени в нашите правила, предпазват сигнализиращите лица от ответни и дискриминиращи ги действия, от действия, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия.

 

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ СЪЩО, ЧЕ:

  • Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност.
  • По анонимни сигнали и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство, дори да са били регистрирани.
  • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Ще Ви предоставим обратна информация за предприетите по сигнала Ви действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала.

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) във връзка със задълженията, които произтичат от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения – Защита на личните данни

 

Този документ в pdf формат 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.