Българският институт за стандартизация дава пояснения относно хармонизираните стандарти за строителни продукти по Регламент (ЕС) № 305/2011. Съгласно определението за хармонизиран европейски стандарт, това е европейски стандарт, разработен от признати европейски организации по стандартизация (CEN, CENELEC или ETSI), следвайки искане (мандат) на Европейската комисия (ЕК) към една от тези организации. Хармонизираните стандарти трябва да бъдат обявени в Официалния вестник на Европейския съюз (ЕС) чрез цитиране на техния номер, година на издаване и заглавие.

 

Следва да се има предвид, че съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 (CPR), когато за даден продукт има разработен хармонизиран европейски стандарт, съответствието на продукта се оценява само по хармонизирания стандарт. Производителят издава декларация за постоянство на експлоатационните показатели (DOP), което му дава право да постави маркировка СЕ върху продукта.

 

Българският институт за стандартизация коментира, че се наблюдава голямо закъснение на обявяването в Официалния вестник на ЕС на нови издания на европейски стандарти (специално по CPR). В последния списък на хармонизираните стандарти по CPR от 09.03.2018 г. са публикувани 444 стандарта, от които 85 стандарта имат нови издания, публикувани от CEN. Тези нови издания не са цитирани в Официалния вестник, а там са старите издания на стандартите, които са отменени.

 

Когато CEN публикува ново издание на даден стандарт, старото издание се обявява за отменено. БИС, като национален орган за стандартизация, пълноправен член на CEN, трябва да отмени БДС EN, който въвежда отменения EN, макар че той продължава да фигурира в Официалния вестник на ЕС. На практика се получава, че съответствието на много строителни продукти следва да се оценява по отменени европейски стандарти, тъй като действащите не са хармонизирани чрез обявяването им в Официалния вестник на ЕС.

 

Подобно е положението и при други европейски директиви и регламенти, обхващащи разнообразни продукти.

 

Тази парадоксална ситуация не произлиза от действията на Българския институт за стандартизация, а от липсата на синхрон между Европейските организации за стандартизация (CEN и CENELEC), от една страна, и Европейската комисия, от друга страна. Новите издания на хармонизираните стандарти се подлагат на оценяване от групи експерти, наети от ЕК, наречени консултанти по Нов подход (или консултанти по отношение на хармонизацията). Те оценяват стандартите по отношение на тяхното съответствие с издадения от ЕК мандат. В много от случаите консултантите не дават положителна оценка на стандарта и той се връща в съответния технически комитет за преработване. Това забавя, понякога с години, обявяването им в Официалния вестник.

 

Българският институт за стандартизация дава информация, когато отменен стандарт запазва презумпция за оценяване на съответствието, чрез забележка в полето на стандарта. За да се види тази забележка, трябва стандартът да се намери в онлайн каталога на сайта на БИС и да се кликне върху номера му.

 

БИС съветва всички, заети в строителния процес, като проектанти, производители на строителни продукти, нотифицирани органи за оценяване на съответствието на строителни продукти, строители, контролни органи (Надзор на пазара, ДНСК), БСА и т.н., да следят стандартите в техния каталог (заедно със забележките), както и списъка на хармонизираните стандарти по Регламент (ЕС) № 305/2011, наличен на https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products_en, или на сайта на БИС, секция: Стандартизация/Директиви и регламенти/305/2011/Хармонизирани стандарти.*

 


*Източник: сайта на БИС http://www.bds-bg.org/bg/button_61.html